Msza św. po hebrajsku


A dziś, szczególnie dzięki zaproszeniu ks.Pawła, który przeniósł się do hebrajskiej parafii franciszkańskiej, wybrałyśmy się z s.Cecylią na Mszę wieczorną właśnie tam.
Zadziwiające jak wiele języków można na raz usłyszeć i używać w rozmowie z jedną osobą....Kolejny raz napiszę - takie rzeczy to tylko w Jerozolimie! Msza św. była oczywiście po hebrajsku. Co zrozumiałam? Jak mało znam ten język!!!
fot. kaplica

Komentarze

 1. ܐܠܠܡ ܗܘ ܐܢܢܐ ܐܠܢ ܠܠܗܡ ܗܝܐܡ ܐܠܢ ܗܝܐܡ ܐܠܠܡ ܡܐ ܕܡܝܗ ܐܝܢ ܦܠܐ ܠܗܐ ܕܗܫ ܡܡܫܡܝܡ ܐܠܐܡ ܗܘ ܠܝ ܠܫܡܝܡ ܗ ܐܠ ܒ ܐܡܝܡܡ ܠܠܗܡ ܫܐ ܐܠܢ ܤܠܗܡ ܗ ܕܒܐܠܐ ܠܐ ܐܝܝܢ ܕܒܐܠܐ ܐܠ ܫܠܠܝܐ ܒܤܐܪ ܐܠܢ ܒܫܡܡܝܡ
  ܐܬ ܕܕܠܗ ܠܐ ܩܗܛܦܪ ܕܗܐ ܗܠ ܫܡܐܘ ܕܕܗ ܠܗܝ ܐܐܠ ܠܗ ܕܗܫ ܡܘܝܐ ܕܠܬܗܢ ܐܦܠܠܗܝ ܡܝܗܡ ܤܐܪ ܐܬ ܗ ܠܘܢܝܝܡ ܐܬ ܗ ܠܡܠܗܡ ܗܘ ܐܡ ܠܗܡ ܠܫܘܢܐ ܠܐ ܒܓܕܝܠ
  ܐܠܠܝܢ ܠܐ ܕܝܠ ܡܝܝܐ ܐܠܠ ܡܫܠܗܡ ܡܗ ܤܒܗ ܐܠ ܗܝܝܪ ܐܡܡ ܠܠܐ ܐܡܚܠܡ ܫ ܐܠ ܠܐܐ ܦܛܗܒܢܐ ܠܐܐ ܠܝܠܐ ܕܒܝܠܐ ܐܢ ܕܒܫܢܐ ܗܘ ܒ ܙܗܪܡܡ ܠܠ ܡܚܠܡ ܢܬܗ ܡܠܐ ܒ ܐܠܦܘ ܒ ܗܐܡ ܐܠܡܡ ܗܘ ܦܐ ܕܗܒܡܝܝܐ ܠܐ ܠܡ ܐܡ ܠܠܗܡ ܫ ܐܝܝܡܐ ܠܐܫܐ ܦܘܠ ܠܝܝ
  ܒܝ ܡܐܐ ܐܬ ܗܫ ܕܗܠܝܝܐ ܠܐܠܠܗܒܤܒܪ ܠܗܝܝ ܕܒܫܝܝܐ ܠܐ ܐܡܠܡ ܗܝܝܘܡ ܫܙܐܒ ܠܠܐ ܐܡܗܠܡܡ ܠܐܐܦܘܠ ܡܐܐ ܒܗ ܝܝܐܡ ܐܚ ܐܡܠܗܝܝܡ ܡܠܠ ܤܪ ܐܠܢ ܒ ܫܡܝܝܡ ܠܠܡܡܗ ܤܐܐܠ ܡܡܠܠ ܕܒܝܝܠܡܗ ܗܝܝܡ ܠܐܠ ܝܠܐܝܝܐ ܗܠܝܝܠܐ ܒܐ ܗܡ ܐܡ ܠܠܡܝܝܐ ܐܠܢ ܐܦܚܡܡ ܒܐܡ ܗܠܡ ܒ ܐܘܢ ܤܗܪ ܐܠܠܗ ܡܢܦܘܢ

  OdpowiedzUsuń
 2. dzieki za komentarz...tylko przydalobysie tlumaczenie :)

  OdpowiedzUsuń
 3. trzeba znać aramejski dialekt kiedys umieszcze tłumaczenie allaha minoquun

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz